Házirend

Mindszenty József általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Széchenyi István Tagiskola Búcsúszentlászló

8925 Búcsúszentlászló, Széchenyi út 4. Oktatási azonosító: 037526 Telefon: 92/ 562-017 mindszenty@bucsuszentlaszlo.sulinet.hu „ A közösség olyan élettér, ahol együtt növekszünk és válaszolunk Isten hívására.„ (J. Vanier) A nemzeti köznevelésrol szóló 2011. évi CXC. Törvény és a nevelési-oktatási intézmények muködésérol és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet intézményesíti az iskolai házirendet, s határozza meg annak tartalmát. Az iskolai közösség életét a házirend szabályozza. Célja olyan normákat kijelölni, melyek biztosítják a tanulók számára a fejlodés lehetoségét Isten –és emberszeretetben egyaránt. Iskolánkat a Notre Dame Noi Kanonok és Tanító Rend tartja fenn, ezért az egész intézményt keresztény szellemnek kell áthatnia a nevelést és a magatartást illetoen is. Szükséges, hogy mindennapi életünket a felelos szeretet vezérelje. Szeretet, amely egymás testi és lelki fejlodését hivatott építeni. A házirend eloírásai az iskolán kívüli életünkben is vonatkoznak ránk.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Bevezeto rendelkezések

II. A tanulók felvétele; a tanulói jogviszony keletkezése és megszunése

III. A tanulók jogai

IV: A tanulók kötelezettségei

V. Az iskola munkarendje

VI. A házirenddel kapcsolatos szabályok

VII. A házirend elfogadása és jóváhagyása

I. Bevezeto rendelkezések

Az intézmény adatai:

 • Neve: Mindszenty József általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Széchenyi István Tagiskola
 • Címe: 8925 Búcsúszentlászló, Széchenyi út 4.
 • Fenntartó neve: Notre Dame Noi Tanító- és Kanonok Rend A házirend:
 • a nemzeti köznevelésrol szóló 2011. évi CXC. törvény,
 • a nevelési – oktatási intézmények muködésérol és a köznevelési intézmények név- használatáról szóló 20/2012. (VIII: 31.) EMMI rendelet,
 • az intézmény Pedagógiai Programja,
 • az intézmény Szervezeti és Muködési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. A Mindszenty József általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Széchenyi István Tagiskola házirendjének célja, hogy biztosítsa az intézményben tanuló diákok és az itt tanító pedagógusok zavartalan munkájának feltételeit. A házirend állapítja meg, hogy a tanulók a jogszabályokban meghatározott tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon tudják gyakorolni, valamint megállapítja az iskolai munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendjét. A házirend eloírásai kötelezoek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, a tanulókra, azok szüleire, a pedagógusokra és egyéb alkalmazottakra egyaránt. Az iskola belso életét szabályozó házirend hatályos az iskola teljes területén, az iskola által szervezett foglalkozásokon és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken egyaránt. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait jelen házirend és a jogszabályok tartalmazzák. A Házirend hozzáférhetosége: – a Házirend minden osztályban illetve osztályfonöknél megtalálható, – a Házirend elolvasható az iskola könyvtárában. – a házirend rövidített változata minden tanteremben kifüggesztésre kerül.

II. A tanulói jogviszony keletkezése és megszunése A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A beiskolázás körzethatárhoz kötheto. Lehetoség van más településrol is beiratkozni az iskolába, amennyiben a szülok vallásos nevelést szeretnének gyermekük számára, s egyetértenek az intézmény pedagógiai programjával. Elso évfolyamon követelmény az iskolaérettség írásos igazolása. Más intézménybol való átvételnél a tanuló felvételérol az igazgató az érdekelt osztályfonök véleményének ismeretében dönt. A jelentkezéshez szükséges bemutatni a tanuló utolsó félévi értesítojének, illetve év végi bizonyítványának másolatát. A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. A jogokat az elso tanév megkezdésétol gyakorolhatják az elsos gyermekek.

Megszunik a tanulói jogviszony, ha a tanulót másik iskola átvette – az átvétel napján; az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzésérol szóló bizonyítvány kiállításának napján. III. A tanulók jogai A tanulói jogokat és kötelezettségeket a nemzeti köznevelésrol szóló 2011. évi CXC. törvény 46.§ foglalja össze. A jogok és kötelességek, a házirend szabályainak betartása a tanulóra az iskolába történo beíratást követo elso tanítási naptól addig vonatkoznak, míg a tanulói jogviszony fennáll.

A tanulónak joga, hogy:

 • az iskola szabályzatait, házirendjét megismerje.
 • személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák.
 • képességeinek és tehetségének megfelelo nevelésben, oktatásban részesüljön.
 • részt vegyen tehetségének megfelelo tehetséggondozásban, felzárkóztatásban.
 • a versenyeken és pályázatokon való eredményes szereplés érdekében tanáraitól a felkészülésben segítséget kérjen. A szaktanárnak a tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozásokon a versenyfelkészítést, segítségnyújtást biztosítani kell.
 • válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül.
 • részt vehessen az iskola által szervezett tanórán kívüli foglalkozásokon, és az intézmény keresztény szellemiségének megfelelo más iskolán kívüli tevékenységben.
 • napi rendszeres testmozgást végezzen.
 • a feltételeknek megfeleloen részt vegyen az intézmény kulturális és sport rendezvényein.
 • az iskola könyvtárát a nyitvatartási idoben használhatja.
 • az iskola eszközeit, létesítményeit használja; a sportfelszereléseket a testnevelo tanárok engedélyével, felügyeletével; a számítógépeket, digitáblákat az informatika- illetve a szaktanárok, tanítók felügyeletével.
 • tanulmányi eredményét, magatartási és szorgalmi jegyeit megismerje.
 • az iskolaorvos által végzett vizsgálatokon részt vegyen, az eloírt védooltásokat megkapja.
 • igénybe veheti az iskolai étkeztetést.
 • részt vehet a délutáni tanórán kívüli foglalkozásokon.
 • joguk van kérni, hogy egy napon kettonél több témazáró dolgozatot tanáraik ne írassanak, a témazáró idopontját elore tudják és a dolgozatot értékelve 10 munkanapon belül visszakapják.
 • kérhetik, hogy a két hét után kijavított dolgozatuk érdemjegye ne kerüljön beszámításra.
 • a család anyagi helyzetétol függoen a tanulók ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban, étkezésben részesülhetnek. Ennek feltételeirol, az igénylés rendjérol a titkárságon kaphatnak tájékoztatást.
 • minden tanuló joga, hogy lelki problémáival tanárain, hitoktatóján kívül a Notre Dame novérekhez forduljon.
 • sérelmének orvoslásáért az iskola vezetoségéhez forduljon.

Tantárgyválasztással kapcsolatos eljárás

Az iskola igazgatója az elsos tanulók beiratkozása elott tájékoztatja az érdeklodo szüloket a helyi tantervekrol, mely tartalmazza a tantárgyakat és azok óraszámait. A tanulók – a tantervi anyagon túlmenoen – érdeklodésük, képességeik alapján különbözo szakkörökön, korrepetálásokon, sportfoglalkozásokon vehetnek részt. A jelentkezés után köteles minden diák a tanév végéig részt venni az általa választott foglalkozáson.

A délutáni foglalkozások

A Köznevelési törvény 55.§ szerint „általános iskolában a nevelést-oktatást a délelotti és délutáni tanítási idoszakban úgy kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak” és a tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen.” A kötelezo részvétel 2013. szeptember 1-jétol minden évfolyamra érvényes. Lehetoség van azonban arra is, hogy a szülo kérelmére az igazgató a foglalkozások alól – megfelelo indok esetén – felmentést adjon. A tanuló zeneiskolai vagy egyéb iskolán kívüli elfoglaltsága miatt bizonyos napokon, idotartamokban is kaphat engedélyt a délutáni kötelezo iskolai foglalkozások alóli felmentésre. A tanuló távolléte a délutáni foglalkozásokról csak az engedélyezo határozat megléte után lehetséges. A kérelemben fel kell tüntetni az iskolán kívüli elfoglaltság megnevezését, idejét. A kérvény elbírálásakor figyelembe vesszük a gyermek tanulmányi munkához való hozzáállását. Ha a tanulmányi eredmény romlik, a távolmaradási engedély visszavonható.

Ingyenes vagy kedvezményes étkezés, tanszerellátás eljárásrendje

A tanszerellátás rendjét az iskolai SzMSz tartalmazza. Az alanyi jogon járó tankönyv- és étkezési-támogatást az errol szóló törvényben meghatározott igazolások bemutatásával biztosítjuk.

Ingyenes tankönyvtámogatásra jogosult az a tanuló, aki:

 • tartósan beteg,
 • sajátos nevelési igényu,
 • három vagy több gyermekes családban élo,
 • nagykorú, saját jogán családi pótlékra jogosult,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. étkezési térítési díjak befizetésének rendje

Iskolánkban mindennapos étkezésre van lehetoség a szorgalmi idoszakban. Az étkezési díjakat a megadott határidoig készpénzzel lehet befizetni a titkárságon. Az étkezési díjak kiszámlázása a tényleges fogyasztásnak megfeleloen, utólagosan történik.

 • Ingyenes étkezésre jogosult az a tanuló, aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

 • 50%-os kedvezményre jogosult az a tanuló, aki:

 • tartósan beteg,

 • három, vagy többgyermekes családban él. Az igénybevétel feltétele az igazolások bemutatása. Különleges gondozáshoz való jog

Az eredményesebb és sikeresebb tanulás érdekében a szülok beleegyezésével, a diákok iskolán kívüli egyéni foglalkozásokon és vizsgálatokon vehetnek részt. A beutalókat az iskola részérol az osztályfonökök az ifjúságvédelmi felelossel egyeztetve töltik ki, s juttatják el a szülok részére, akik ezután felveszik a kapcsolatot az illetékes intézménnyel (pl.: Nevelési Tanácsadó, stb.)

érdekképviselet az iskolában Sérelem esetén az iskola tanulója az osztályfonökétol, illetve az iskola vezetojétol kérhet jogorvoslatot. A diákok észrevételeiket megtehetik egyénileg vagy kollektíven, nyilvánosan, vagy bizalmi alapon.

Elektronikus napló hozzáférése

Az elektronikus napló Interneten keresztül érheto el a www.mindszenty.enaplo.net címen. A diákok, szülok és tanárok egyedi felhasználónévvel és hozzátartozó jelszóval tudnak belépni. A belépést követoen az egyes menüpontokat meglátogatva kaphatnak információt a diákok tanulmányi eredményeirol, a hiányzásokról, a tanítási órák tananyagairól, a várható dolgozatok idopontjáról, az órarendrol.

Osztályozó vizsga

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét a Pedagógiai Program (1.9. pont) részletesen tartalmazza. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje, formái Minden tanuló az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat az iskola muködésérol, az ot nevelo és oktató pedagógusok munkájáról. Tájékoztatást kaphat az ot és tanulmányait érinto kérdésekrol, e körben javaslatot tehet, kérdést intézhet az iskola vezetoihez, pedagógusaihoz, s arra legkésobb a megkereséstol számított 15 napon belül érdemi választ kell kapnia. A diákok az oket érinto összes kérdésben (tanulói házirend, éves munkaterv, étkezési és szociális kedvezmények, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, szabadido hasznos eltöltésével kapcsolatos programok, fogadó órák, stb.) rendszeres ismertetést kaphatnak az osztályfonököktol vagy az illetékes szaktanártól.

IV. A TANULóK KöTELEZETTSéGEI

A tanulói jogokat a nemzeti köznevelésrol szóló 2011. évi CXC. törvény 46.§ foglalja össze.

A tanulónak kötelessége, hogy: az iskola tanáraival, alkalmazottaival, tanulótársaival szemben iskolán belül és azon kívül is tisztelettudóan viselkedjen, legyen udvarias, elozékeny, emberi méltóságukat és jogaikat ne sértse.

 • társaival szemben semmiféle eroszakot ne alkalmazzon, senkit erre ne is biztasson, mindenkori viselkedését a keresztény felebaráti jóindulat jellemezze
 • véleménynyilvánítása kulturált magatartással párosuljon
 • a tanórára pontosan készüljön fel, a házi feladatait idoben készítse el
 • az órai munkába igyekezzen képességeinek megfeleloen aktívan bekapcsolódni,
 • mondanivalóját kézfeltartással jelezze, közbeszólással és kiabálással ne zavarja az órát
 • a könyveket, füzeteket a tanár utasításainak megfeleloen használja (Tilos a meg nem engedett segédeszközök használata!)
 • ha a szaktanár ennek szükségét látja, vegyen részt a korrepetáláson, felzárkóztatáson
 • a tanév elején választott szakkörre egész tanévben rendszeresen eljárjon, és ott tudása legjavát nyújtsa
 • a szaktanár kérésének megfeleloen tanulmányi versenyeken induljon
 • a tanítási órákról, korrepetálásról és szakkörökrol való távolmaradást igazolja
 • A tanuló köteles a szaktanár által kötelezoen eloírt tanszereit magával hozni a tanítási órára. Ezek rendszeres hiánya a tanuló szorgalomjegyében mutatkozik meg. Ha az eszközök hiánya gátolja a tanórai feladat végrehajtását, beszámítható az adott tantárgy érdemjegyébe.
 • A tanulók ellenorzo könyvüket kötelesek az egyes tanórákra magukkal vinni és az abba tett bejegyzéseket, osztályzatokat a szülovel aláírattatni.

A tanulók egészségének, testi épségének megorzése érdekében szükséges eloírások

A tanév megkezdésekor minden diáknak baleset- és tuzvédelemi oktatáson kell részt vennie. A balesetvédelmi oktatásra a tanév elso osztályfonöki óráján kerül sor. Minden tanuló köteles betartani az iskola tuzrendészeti és a balesetvédelemi szabályait. A diákok a balesetet azonnal kötelesek jelenteni a szaktanárnak vagy bármelyik tanárnak.

Sajátos baleset- és tuzvédelmi eloírások vonatkoznak a technika-, testnevelés- és kémiaórákra, ezeket a szaktanárok ismertetik az elso tanórán.

 • A tantermekben elhelyezett elektromos készülékeket a diák felnott felügyelet nélkül nem kapcsolhatja be, nem muködtetheti.

 • A fegyelmezett, egészséges személyiség kialakítása érdekében tilos tanulóink számára a dohányzás, az energia és szeszes ital, és a kábító hatású szerek fogyasztása intézményen belül, s azon kívül közterületen.

 • Tilos az intézmény területére hozni dohányárut, szeszesitalt, energiaitalt, kábító hatású szert, és minden más egészségre ártalmas, testi épséget veszélyezteto anyagot, tárgyat, pirotechnikai eszközt.

A házirend ezen utolsó két pontjának megszegése igazgatói figyelmeztetést illetve fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.

Mások testi épségének megóvása érdekében nem lehet:

 • az épületben rohangálni, illetve balesetveszélyes játékokat játszani (pl.: labdázni, ugrókötelezni, csúszkálni, stb.),
 • az iskola udvarán kerékpározni, motorozni, gördeszkázni
 • az udvaron levo fákra, kerítésre, focikapura felmászni,
 • az ablakba kiülni, az ablakból kihajolni és onnan bármit az utcára, udvarra kidobni.
 • az intézmény területére kutyát és más élo állatot behozni tilos. Az iskolaépület helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használati rendje

A tanuló kötelessége, hogy védje és óvja a közösségi és személyi tulajdont. Az intézmény helyiségeiért, azok berendezéseiért, az osztálytermek, a mellékhelyiségek, az öltözok, a folyosó, az udvar, a kert tisztaságáért és épségéért, a tanulótárs személyi tárgyaiért felelosséggel tartozik.

 • ügyeljen saját padjának rendjére és tisztaságára.
 • Tanteremcsere esetén tiszteletben kell tartani mások tulajdonát (rongálás, lopás, stb.). A rongálás kártérítést és fegyelmi büntetést von maga után.
 • A tanuló a könyvtárból kölcsönzött könyvek állagát köteles megóvni, év végén hiánytalanul és épségben visszaadni.
 • Padra, falra firkálni, a poroltókat kinyitni tilos. A tanuló hibájából okozott kár esetén a szüloknek a kárt meg kell téríteniük .
 • A már kitakarított osztálytermek újraszemetelése esetén az illetékes osztály maga köteles kitakarítani a tantermet.
 • Az épület belso tisztaságának megorzése érdekében az alsós tanulóknak váltócipo használata javasolt.

A rendkívüli eseményekre vonatkozó szabályokat az intézmény Tuz- és balesetvédelmi szabályzata tartalmazza. Tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelére és elhelyezésére vonatkozó szabályok

A diákok az iskolába csak az iskolai oktatáshoz, tanuláshoz, sportoláshoz feltétlenül szükséges eszközöket hozhatják magukkal.

 • Egészséget, közerkölcsöt, közérdekeket sérto, gyulöletkeltésre alkalmas eszközöket, sajtóterméket tilos az iskolába behozni.
 • Rendkívüli esetekben, ha nagyobb értéku tárgy vagy nagyobb pénzösszeg van a tanulónál, azt az iskolába érkezéskor a titkárságon leadhatja. A leadott tárgyak az iskola elhagyása elott újra átvehetok. Az iskolába hozott értéktárgyakért, a tanuláshoz szükségtelen muszaki cikkekért, egyéb tárgyakért (pl.: ékszer, mobiltelefon, tablet, stb.) felelosséget nem vállalunk. Az iskola csak a leadott tárgyakért vállal anyagi felelosséget.
 • A saját felelosségre behozott mobiltelefonokat az épületbe megérkezve ki kell kapcsolni.
 • órára bekapcsolt, lenémított telefont a tanítás rendjének védelme érdekében nem szabad bevinni.
 • Napközben a telefonok használata csak indokolt esetben, a tanítási órák közötti szünetekben kérheto.
 • A tanárok és a diáktársak személyiségi jogainak védelmében, külön engedély nélkül az iskola területén mobiltelefonnal képeket, illetve hangfelvételeket nem szabad készíteni, fényképezogéppel, kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, filmet nem szabad rögzíteni.

A tiltás ellenére használt tárgyakat a szaktanárok, osztályfonökök elveszik, azokat a tanuló szüloje a titkárságon veheti át

A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó eloírások a nevelési-oktatási intézmények muködésérol és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§-a foglalja össze. A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekrol való távolmaradását az idotartamra vonatkozó szüloi vagy orvosi igazolással igazolni.

A mulasztások igazolása:

 • Iskolai hiányzást orvosi, vagy más hivatalos bejegyzéssel lehet igazolni.
 • A mulasztás igazolását a tanuló tájékoztatójába, a megfelelo rovatba kell íratni (kivételt csak hivatalos szervezettol származó igazolások jelentenek, pl.: orvos, rendorség, bíróság …).
 • A tanuló a mulasztást követoen 1 héten belül köteles az igazolást bemutatni. Ennek elmaradása esetén a hiányzást igazolatlannak kell tekinteni.
 • Tanévenként a szülo összesen három napot igazolhat.
 • A szülok az elore nem látott mulasztásokat és indoklását (betegség, családi okok stb.) lehetoleg a hiányzás elso napján jelentsék az iskolában. 3 napot meghaladó hiányzás esetén annak okáról és idotartamáról az osztályfonököt feltétlenül tájékoztatni kell.
 • Egyéb indokolt esetben elore kell írásban engedélyt kérni a távolmaradásra, 3 napra az osztályfonöktol, több napra vagy hosszabb idore az igazgatótól még a hiányzás megkezdése elott. Távol maradni csak az engedély megszerzése után lehet. A távolmaradás után a tájékoztató megfelelo rovatában a szülo igazolja a hiányzást. Igazolatlannak tekintendo, ha a bejelentés elmarad, vagy a tanuló engedély nélkül mulasztott. Vitás esetekben az igazgató dönt.
 • Tanórán kívüli iskolai foglalkozásokról való elmaradást is igazolni kell. Ha a tanuló iskolai foglalkozásról elkésik, az osztályfonök írásban értesíti a szüloket és szükség esetén igazolásukat kéri.

Hivatalosan igazolt távolmaradás: - városi tanulmányi verseny esetén az elso 4 órát követoen,

 • megyei tanulmányi versenyeknél a verseny napja,
 • területi tanulmányi versenyeknél a verseny elott 1 nap,
 • országos tanulmányi versenyeknél a verseny elott 2 nap,
 • sport- és egyéb versenyek esetén az iskolavezetéssel egyeztetve,
 • nyelvvizsga esetén a vizsga napja.

Ha a tanuló egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 tanítási órát meghaladja, vagy ha egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja, tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelotestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

Az osztályfonök köteles írásban értesíteni a szülot a 150. és 250. óra hiányzás után. Az igazolatlan óramulasztás fegyelmi büntetéssel jár. Tanköteles korú igazolatlan mulasztása esetén, ha felmerül a tankötelezettség elmulasztása, az igazgató értesíti az illetékes önkormányzat jegyzojét.

Az iskolai étkeztetésbol való kijelentéshez a hiányzás napján 9 óráig kell a titkárságot értesíteni, vagy a konyhán az élelmezésvezetonél a kijelentést megtenni.

Késés: A késon érkezo tanulók késését rögzíteni kell az osztálynaplóban. A késések idejét a szaktanár a naplóba feljegyzi, az osztályfonök pedig összesíti. Amennyiben a késések idotartama eléri a tanórai foglalkozás idejét (45 perc), egy igazolt, vagy igazolatlan órának minosül.

 • Tanóráról való késésnek tekintendo, ha a tanuló – a becsengetést követoen – a foglalkozást tartó pedagógus után érkezik a tanterembe.
 • Az elso óráról illetve a reggel szentmisérol való késés lehet igazolt vagy igazolatlan. A késés indoklását az osztályfonök mérlegeli.
 • Az elso óráról illetve a reggeli szentmisérol történo 3 igazolatlan késés után osztályfonöki szóbeli figyelmeztetés, a következo késés után osztályfonöki intés jár. Minden további 3 igazolatlan késésért a Házirendben megfogalmazott fegyelmezo intézkedések következo fokozatát kell adni a szülo írásbeli tájékoztatása mellett.
 • Az elso órát követoen a többi tanóráról való késés is igazolatlannak számít (kivétel, ha ez tanári utasításra történik)

Igazoltnak kell tekinteni a késést:

 • ha bejáró tanuló érkezik késobb méltányolható közlekedési probléma miatt.
 • rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik a késés (pl. baleset, rendkívüli idojárás stb.).

Eljárás tanköteles korú tanuló igazolatlan mulasztása esetén Igazolatlan óraszám Eljárás Magatartás

 1. óra után A szülo tájékoztatása. Szóbeli osztályfonöki figyelmeztetés. példás-jó (egyéb magatartástól függ.)
 2. óra után írásbeli osztályfonöki intés. A gyermekjóléti szolgálat értesítése jó
 3. óra után írásbeli igazgatói intés. A Kormányhivatal és a gyermekjóléti szolgálat ismételt értesítése változó
 4. óra után az általános szabálysértési hatóság és a gyermekjóléti szolgálat ismételt (harmadszori) értesítése rossz A 30 igazolatlan óra szabálysértésnek minosül, ezért a szabálysértési hatóság pénzbírságot ró ki a szülore, és minden iskolai dokumentumba bekerül a következo záradék: „A tanuló ismételt, … óra igazolatlan mulasztása miatt a szülo ellen szabálysértési eljárást kezdeményeztem.” rossz
 5. óra után a jegyzo és a kormányhivatal ismételt értesítésére kerül sor, A jegyzo elrendeli a gyermek védelembe vételét, és fél évre véglegesen megvonja az iskoláztatási támogatást (családi pótlékot), amit csak akkor kapnak vissza a szülok, ha a tanuló a felülvizsgálati idoszak fél évében nem mulaszt igazolatlanul. rossz

A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái A diákok plusz feladataik sikeres teljesítéséért szaktanári, osztályfonöki vagy igazgatói dicséretben részesíthetoek. Ez az ellenorzobe/tájékoztatóba és a digitális naplóba kerül bejegyzésre. A dicséretek és a havi, illetve év végi magatartás vagy szorgalomjegyben is tükrözodnek.

A jutalmazások iskolai formái:

 • szaktanári dicséret
 • osztályfonöki dicséret
 • igazgatói dicséret
 • nevelotestületi dicséret Nevelotestületi dicséretben részesülhet az a tanuló, aki a következo feltételek közül többnek megfelel, és a nevelotestület arra érdemesnek tartja:
 • magatartása, szorgalma példamutató
 • tanulmányi eredménye kituno, nem volt a tanév során négyesnél rosszabb jegye
 • rendszeresen részt vesz tanulmányi, muvészeti, vagy sport versenyeken, ahol dobogós helyezést is elér
 • szerepel az iskolai rendezvényeken, ha van hozzá tehetsége
 • hitélete példamutató

Jutalomkönyvet kapnak a tanév végén a kituno tanulók, a jeles osztályzatok mellett a legfeljebb két jó osztályzattal rendelkezo tanulók, a kiemelkedo sportolók és a kiemelkedo közösségi munkát végzo diákok. Emlékérmek, díjak Széchenyi Emlékérem: A jutalmazandó diák a következo kritériumok alapján, az osztályfonökök javaslatára, a nevelotestület egyetértésével kerül kiválasztásra: – Legalább 4 éven keresztül a Mindszenty József általános Iskola és Gimnázium Széchenyi Tagiskolájának huséges tanulója volt. – Tanév végi tanulmányi átlaga nem volt rosszabb 4,8-nál. –Példás szorgalmával, tehetségével, városi, megyei, esetleg országos versenyeken elért helyezésével öregbítette iskolánk jó hírét, és / vagy kitartásával kiemelkedo sporteredményeket ért el. – Munkafegyelme, szorgalma sohasem volt kifogásolható. – Az iskolában töltött évek alatt mindig példamutatóan viselkedett, pontosan betartotta az iskolai házirendet. – Vallását buzgón gyakorolta. – Magatartása, megjelenése is árulkodott arról, hogy keresztény közösségbe tartozik. A közösség érdekében áldozatokat is vállalt.

A fegyelmi intézkedések iskolai formái: A fegyelmezo intézkedések formáit és alkalmazásának elveit a nevelési-oktatási intézmények muködésérol és a köznevelési intézmények név-használatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53-61.§-a foglalja össze. A Házirendben megfogalmazott szabályok, tilalmak megszegése fegyelmi büntetést von maga után. A Házirendben foglaltak megszegésének súlyossága határozza meg a tanulók büntetésének iskolai formáit.

Ezek lehetnek:

 • szaktanári figyelmeztetés
 • osztályfonöki figyelmeztetés
 • osztályfonöki intés
 • igazgatói intés
 • nevelotestületi megrovás
 • nevelotestületi szigorú megrovás

Fegyelmi eljárás eredménye lehet még áthelyezés más osztályba, kizárás és a felfüggesztett kizárás is.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az iskolai SZMSZ határozza meg. A fegyelmi büntetések súlyuknak megfeleloen a havi és az év végi magatartás, illetve a szorgalom jegyben is tükrözodnek. Minden esetben a digitális naplóba és az ellenorzobe/tájékoztatóba is bejegyzésre kerülnek. Tudomásulvételét a szülo aláírásával jelzi. Az iskolán kívüli rendezvényeken elvárt magatartás Az udvariasság, az elozékenység, a tisztelet, a figyelmesség és a megfelelo, értheto köszöntés az iskola minden tanárának, dolgozójának, diákjának, a rend minden tagjának és az intézménybe látogató idegeneknek kijár. Az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvényeken is kulturáltan kell viselkedni. Az elore megbeszélt szabályokat be nem tartása esetén a diák kizárható a programból és/vagy fegyelmezo intézkedésben részesülhet.

 • A tanuló beszéde, megnyilvánulásai mindig tiszteletet, önfegyelmet tanúsítson. Tilos a durva, ízléstelen beszéd, a rágógumizás.
 • Az osztályközösségek az osztálytermeket ízlésesen, kulturáltan díszítsék, a tantárgyi irányultságnak és az iskola szellemiségének megfeleloen az osztályfonökök iránymutatásai alapján. Külso megjelenéssel kapcsolatos elvárások:
 • Az intézmény tanulója megjelenésében is legyen ápolt, igényes. öltözködése és hajviselete legyen gondozott, tiszta és különcségektol mentes. Ne fesse haját, arcát, körmét, ne viseljen testékszert, a fiúk fülbevalót, épületen belül sapkát, csuklyát.
 • A szaktanár a tanulót feltuno öltözködése miatt figyelmezteti, az osztályfonök a fegyelmi intézkedés következo fokozatát érvényesíti. A tanulók topot, kihívó ruhát ne viseljenek!
 • A tanuló szentmise, ünnepély, színház, mozi, hangverseny, stb. látogatásakor ünneplo ruhát viseljen, az iskola által meghatározott esetekben egyenruhát. Az egyenruha az alábbi esetekben kötelezo:
 • tanévnyitó, tanévzáró, ballagás
 • nemzeti ünnepek megemlékezései (okt. 23., márc. 15)
 • elsoáldozás, bérmálkozás
 • külön meghatározott évfordulók, nagyobb ünnepek esetén. Iskolánk formaruhája: Lányok: 1-8. osztály: Térdig éro, kissé loknis sötét alj. Fehér, hosszú ujjú blúz egyen-gallérral.

Fiúk 1-8. osztály: Fekete vagy sötétkék nadrág. Fehér ing egyen-nyakkendovel.

V. Az iskola munkarendje

 1. A tantermekbe 730-tól lehet felmenni, addig az aulában kell várakozni. A 745-ös jelzocsengetésre minden tanuló köteles a tanteremben tartózkodni. A tanítás 8.00-kor közös imával kezdodik.. A csengetés rendje a következo:
 2. 8.00 – 8.45
 3. 8.55 – 9.40
 4. 10.00 – 10.45
 5. 10.55 – 11.40
 6. 11.50 – 12.35
 7. 12.40 – 13.25
 8. 13.30 - 14.15
 9. 14.25 - 15.10
 10. 15.15 - 16.00
 11. Az utolsó tanítási órát közös imával zárjuk. A tanulók a belépo tanárt, illetve látogatókat felállással és „Dicsértessék a Jézus Krisztus” köszöntéssel üdvözlik.
 12. Az óraközi szünetek lazításra, kikapcsolódásra szolgálnak. A második szünet a tízórai szünet. A napközisek az ebédloben, a többiek a tantermükben fogyasztják el tízóraijukat. A harmadik szünetben bibliaolvasást tartunk. A folyosókon, lépcsokön rohangálni tilos. Rossz ido esetén a folyosón vagy a tanteremben tartózkodunk, jó idoben pedig az udvaron.
 13. A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét a tanulók fegyelmezett magatartásukkal segítsék, feladataikat neveloik útmutatásai alapján végezzék. (Vedd figyelembe, hogy a tanítási órán, foglalkozásokon társaidnak is joga, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak, dolgozhassanak, munkájukban te sem zavarhatod oket!)
 14. A tanítási órák, foglalkozások kezdetére minden tanulónak a tanteremben illetve szaktantermek esetén a terem elott kell tartózkodni. Szaktantermekbe csak tanári kísérettel szabad bemenni. Folyosói rendbontás tilos.
 15. A hetesek feladata a tanterem szelloztetése, a tábla letörlése, a kréta beszerzése, a hiányzók jelentése. Amennyiben csengetés után tíz perccel nem érkezik meg a szaktanár, a hetes köteles a tanári szobában errol jelentést tenni.
 16. A délutáni foglalkozások alól felmentett tanulók az iskola épületében az utolsó tanítási óra után akkor maradhatnak, ha: – szakköri, tanfolyami, sportköri, énekkari foglalkozásokon vesznek részt, – diákönkormányzat ülésén vesznek részt, – könyvtárban van dolguk, – iskolai szervezésu programon vagy annak elokészítésében pedagógus felügyelettel vesznek részt, – osztályfonöki, szaktanári engedéllyel rendelkeznek, – a bejáró gyerekek a busz indulásáig csatlakoznak a napközis csoporthoz.
 17. A Foglalkozások után, felügyelet, engedély nélkül a tanulók az intézmény területén (iskolaépület, udvar, sportpályák) nem tartózkodhatnak.
 18. A napközis foglalkozások 1600 óráig tartanak. Korábbi távozásra a szülo kérése esetén van lehetoség. 16.30-ig pedagógus felügyelet van. Ebédelés: Pontosan betartjuk az ebédelési rendet. A napközis tanulók napközis nevelojük kíséretével vonulnak az ebédlobe. A menzások hozzájuk csatlakoznak. Minden tanulótól elvárjuk az ebédloben való kulturált viselkedést. Az étkezést imával kezdjük és zárjuk: édes Jézus légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk. Adjad uram, hogy jólessék, Jézus neve dicsértessék. Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Nekünk adtál Hála Isten, annak is adj, kinek nincsen. Istentisztelet: A vasárnapot és más kijelölt egyházi ünnepet szentmisével ünnepeljük meg. Minden tanulónak lelkiismereti kötelessége részt venni a vasárnapi szentmisén. Tanítási idoben, osztálykeretben minden tanuló részt vesz a szentmisén. A kötelezo egyházi ünnepeken, melyek nem tanítási napra esnek a mise alól a nem katolikus tanulóink felmentést kapnak, ok a saját felekezetük istentiszteletén vegyenek részt.

VI.A HáZIRENDDEL KAPCSOLATOS SZABáLYOK Minden tanév elso osztályfonöki óráján az osztályfonök ismerteti a tanulókkal az aktuálisan érvényes házirendet. A tanulók, a szülok és más érdeklodok részére a házirend megtekintheto a könyvtárban, az iskola portáján, a titkárságon, illetve letöltheto az iskola honlapjáról is (www.mindszenty.net). A tanév megkezdését követo négy héten belül a nevelotestület felülvizsgálja a házirend aktualitását, és javaslatot tesz az esetleges módosításokra. Jelen házirend kihirdetésérol az intézmény vezetoje, a jóváhagyást követo tíz munkanapon belül az osztályfonökök segítségével gondoskodik. Az a tanuló, aki megszegi a Házirendet, eloször figyelmeztetésben, ismételt megszegés esetén súlyosabb fegyelmi büntetésben részesül az iskola Pedagógiai Programjában leírtak szerint. Mindenki felelos azért, hogy képességeinek megfeleloen, becsületes munkával a legjobb eredményt érje el, viselkedése árulkodjon arról, hogy keresztény közösséghez tartozik

VII. A házirend elfogadása és jóváhagyása – A házirendet a nevelotestület a 2017. augusztus 30-án tartott értekezletén fogadta el. – A házirendet a nevelotestület a hatálybalépést követoen kétévenként, illetve jogszabályváltozásokkor felülvizsgálja. Kikéri a Szüloi Munkaközösség és a Diákönkormányzat véleményét, és ha szükséges, elvégzi a módosításokat.

igazgató Szülöi Munkaközösség elnöke

diákönkormányzat Fenntartó Tanács Elnöke